Bérea Drachten

Doel van Stichting Beréa Drachten:

  1. De stichting stelt zich ten doel de waarheid van de Bijbel, die zij beschouwt als Gods Woord, te openbaren (Ro. 1:16,17; 2Ti. 3:16,17). Daarbij gaat zij uit van het standpunt, dat de Schrift gelezen en verklaard dient te worden in overeenstemming met het heilsplan van God, waarbij o.a. het onderscheiden van bedelingen en van de verborgenheid Gods een belangrijke plaats innemen.
  2. De stichting tracht dit doel te bereiken door getuigenis in woord en geschrift, alsmede door alle wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn en al hetgeen in de ruimste zin met het doel verband houdt.

De naam van de Stichting
De naam van Stichting Beréa Drachten werd gekozen, omdat van de Bereërs in Hand. 17:10,11 het volgende gezegd wordt:

10 En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Beréa; welke, daar gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge der Joden;
11 En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.

Het is het verlangen van Stichting Beréa Drachten om door het onderzoek van de Bijbel onze Heiland, Jezus Christus, steeds beter te leren kennen.

De samenkomst
Stichting Beréa Drachten komt elke zondagmorgen bij elkaar. Aanvang van de dienst: 10:00 uur. De ene week wordt er een samenkomst met een spreker gehouden. De andere week wordt er een Bijbelstudie gegeven door broeder Hilbrand A. Henstra.  De samenkomst heeft tot doel de verheerlijking van God en de Here Jezus Christus (2Thess. 1:11,12) en is gericht op de opbouw van de gemeente (1Kor. 14:26).

In onze samenkomsten wordt de opbouw van het geloof beoogd, waardoor gelovigen leren de levende God te dienen. Daarnaast is er aandacht voor de onderlinge gemeenschap, d.w.z. de geestelijke band van gelovigen onderling, die tot stand komt en gestimuleerd wordt door (het onderzoek van) het Woord van God.

De bijeenkomsten worden gehouden in het gebouw van het Rode Kruis, Omloop 42 te Drachten. Eens per twee maanden is er viering van brood en beker. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken. Voor de kinderen is er kinderopvang tijdens de dienst.