In Matth. 24 en 25 vinden we de tweede redevoering, die de Here Jezus gehouden heeft (de eerste vinden we in Matth. 5-7; zie Bergrede). De redevoering uit Matth. 24 en 25 wordt ook wel “De eindtijd-rede” genoemd. Onder deze titel is een uitgebreidere studie van Matth. 24 en 25 te vinden (zie bij “Themas”).

De Here Jezus gaat in deze twee hoofdstukken in op de vragen van de discipelen uit Matth. 24:3:

“En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk [zal] het teken [zijn] van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?”

In het eerste deel (Matth. 24:4-15) gaat de Heer globaal op deze vragen in. Vanaf Matth. 24:15 komen er meer details aan de orde.

Deel 01 – Matth. 24:1-14 – Het beginsel der smarten
Deel 02 –
Matth. 24:15-28 – Gruwel der verwoesting en de grote verdrukking
Deel 03 –
Matth. 24:29-30 – Wederkomst van de Zoon des mensen
Deel 04 –
Matth. 24:31 – De terugverzameling van Israël
Deel 05 –
Matth. 24:32-36 – Het uitbotten van de vijgeboom
Deel 06 –
Matth. 24:37-44 – Gelijk de dagen van Noach
Deel 7a –
Matth. 24:45-51 – Gelijkenis van de dienstknechten
Deel 7b –
Matth. 25:1-13 – Gelijkenis van de wijze en dwaze maagden
Deel 08 –
Matth. 25:14-30 – Gelijkenis van de talenten
Deel 09 –
Luk. 19:11-27 – Gelijkenis van de ponden.
Deel 10 –
Matth. 25:31-46 – De komst van de Zoon des mensen in heerlijkheid